Programa

„VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS EUROPOS SĄJUNGOJE TEISINIAI ASPEKTAI:

VARTOTOJO, KAIP SUTARTIES ŠALIES, APSAUGA”

 

Konferencijos programos projektas

Vilnius, 2012 m. spalio 18-19 d.

Pirmoji diena

Moderatorius Feliksas PETRAUSKAS

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius

8.30 Dalyvių sutikimas, registracija
9.00 Konferencijos atidarymas. Sveikinimo žodis

Prof. dr. Inga ŽALĖNIENĖ, Mykolo Romerio universiteto mokslo ir tarptautinių ryšių prorektorė

Prof. dr. Rima AŽUBALYTĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto dekanė

Prancūzijos Ambasados Lietuvoje atstovas

Ispanijos Ambasados Lietuvoje atstovas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovas

Įžanginis pranešimas
9.30

Vartojimo sutarties sampratos probleminiai aspektai

Doc. dr. Lina NOVIKOVIENĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros docentė

I. Sutarties sudarymas
9.45

Sutarties sudarymas pagal 2011 m. spalio 25 d. direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių

Prof. Olivier GOUT, Jean Moulin Lyon 3 universiteto Teisės fakultetoprofesorius

10.10

2011 m. spalio 25 d. direktyvos 2011/83/ES dėl vartotojų teisių perkėlimas į Lietuvos teisę

Prof. Saulius KATUOKA, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros profesorius

10.35 Diskusijos
10.50 Kavos pertrauka
11.20

Verslininko ikisutartinių informavimo pareigų pažeidimas Prancūzijos teisėje

Prof. Gilles PAISANT, Savojos universiteto Teisės fakulteto profesorius, garbės dekanas

12.05

Vartotojo teisė atsisakyti sutarties – praktinis jos įgyvendinimas nuotolinės prekybos sutartyse

Prof. dr. Mindaugas KIŠKIS, Mykolo Romerio universiteto Socialinės informatikos fakulteto Elektroninio verslo katedros profesorius, advokatas

12.30

Ar įstatyme įtvirtintos informavimo pareigos yra efektyvios?

Doc. dr. Antanas RUDZINSKAS, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros docentas

Paulius MERECKAS, Vartotojų teisių gynimo centro pirmininkas

12.55 Diskusijos
13.10 Pietų pertrauka

II. Sutarties turinys: nesąžiningos sąlygos

Moderatorius Leonas Virginijus PAPIRTIS

Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininkas

14.30 Nesąžiningos sąlygos Lietuvos teisėje

Prof. Ignas VĖGĖLĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros profesorius

14.55

Nesąžiningos sąlygos Ispanijos teisėje

Prof. Marta CARBALLO, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė

15.20

Nesąžiningos sąlygos Prancūzijos teisėje

Prof. Vincent FORRAY, McGill universiteto Teisės fakulteto profesorius

15.45 Diskusijos
16.00 Kavos pertrauka
16.30

Grupės ieškiniai dėl nesąžiningų sąlygų panaikinimo

Feliksas PETRAUSKAS, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorius, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės katedros lektorius

16.55

Ar reikėtų kovoti su nesąžiningomis sąlygomis visuose sutartiniuose santykiuose?

Sigita RUDĖNAITĖ, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkė

Egidijus BARANAUSKAS, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Verslo teisės katedros profesorius

17.25

Ar sankcijos, skirtos kovai su nesąžiningomis sąlygomis, yra efektyvios?

Doc. dr. Danguolė BUBLIENĖ, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto docentė

17.50 Diskusijos
18.00 Pirmosios konferencijos dienos uždarymas
20.00 Rektoriaus įgalioto asmens priėmimas
Antroji diena

III. Sutarties vykdymas: atitikimas reikalavimams pirkimo-pardavimo sutartyje

Moderatorius Gilles PAISANT

Savojos universiteto profesorius, garbės dekanas

9.30 Registracija
10.00

Įžanginis pranešimas: skirtumas tarp atitikimo reikalavimams ir saugumo

Prof. Philippe BRUN, Savojos universiteto Teisės fakulteto profesorius, Viešosios ir privatinės prievolių ir vartotojų apsaugos teisės mokslinių tyrimų centro direktorius (CDPPOC)

10.25

Prekių neatitikimas sutarčiai pagal 1999 m. gegužės 25 d. direktyvą 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų

Saulius LINKEVIČIUS, Europos vartotojų centro direktorius (Vilnius, Lietuva)

Eglė KYBARTIENĖ, Europos vartotojų centro ES teisės specialistė (Vilnius, Lietuva)

10.50

Ispanijos teisės pozicija/1999 m. gegužės 25 d. direktyvos 1999/44/EB perkėlimo į Ispanijos teisę sunkumai

Prof. Marta MADRINAN, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorė

11.15 Diskusijos
11.30 Kavos pertrauka
11.45

1999 m. gegužės 25 d. direktyvos 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų perkėlimo į Prancūzijos teisę sunkumai

M. Sébastien PIMONT, Savojos universiteto Teisės fakulteto docentas, Teisės ir ekonomikos fakulteto dekanas

12.25

Problemos, kylančios dėl prekių su trūkumais pakeitimo

Laurynas VILIMAS, Lietuvos prekybos įmonių asociacijos vykdantysis direktorius

12.45 Diskusijos

Diskusijose dalyvauja Audrys LEIMONTAS, Sony Ericsson Mobile Communications International Filialo Lietuvoje vadovas

13.00 Pietų pertrauka

IV. Pasiūlymas dėl bendrosios Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisės

Moderatorius Javier LETE

Santiago de Compostela universiteto profesorius

14.30

Europos Komisijos požiūris (iniciatyvos tikslai)

Europos Komisijos atstovas

14.50

Bendroji Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisė : kritiškas požiūris į Komisijos poziciją

Prof. Gilles PAISANT, Savojos universiteto profesorius, garbės dekanas

15.10

Neprivalomo instrumento pasirinkimas ir jo taikymo sritis

Prof. Javier LETE, Santiago de Compostela universiteto Teisės fakulteto profesorius

15.30

Bendrosios Europos pirkimo-pardavimo teisės pristatymas

Prof. dr. Asta DAMBRAUSKAITĖ, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės ir komercinės teisės katedros profesorė

15.50

Bendroji Europos pirkimo-pardavimo sutarčių teisė: kylančios problemos

Prof. Philippe BRUN, Savojos universiteto Teisės ir ekonomikos fakulteto profesorius, Viešosios ir privatinės prievolių ir vartotojų apsaugos teisės mokslinių tyrimų centro direktorius (CDPPOC), Savojos universitetas

16.10 Diskusijos
16.20 Konferencijos pabaiga